Pervitin

Pervitin (slangově peří, piko, párno, ice, meťák, meth, speed, go, crystal, Tina) patří mezi psychostimulancia, tzv. „uppers“. Poprvé byl vyroben v roce 1887 v Japonsku. K rozšíření užívání pervitinu došlo v průběhu 2. světové války, kdy němečtí a japonští vojáci užívali pervitin k udržení bdělosti. Vysoké dávky byly podávány japonským pilotům před sebevražednými misemi. V padesátých letech byl pervitin legálně využíván jako antidepresivum, jako podpora diety či studenty a atlety jako legální stimulancium, které nevyžadovalo lékařský předpis. V Česku se jedná o nejčastěji zneužívanou látku. Popularita pervitinu je dána především jeho dobrou dostupností a relativně nízkou cenou. Na rozdíl od jiných návykových látek, jako je heroin nebo kokain, pervitin je možné levně vyrábět v menších lokálních varnách.

Čistý pervitin má formu mikrokrystalického bílého prášku hořké chuti bez zápachu. Na černém trhu je často zabarven do žluta či do fialova, protože obsahuje zbytky látek používaných při domácí výrobě.

Chtěné účinky pervitinu: Pervitin stimuluje, zrychluje myšlení, usnadňuje asociace, zvyšuje hovornost, odstraňuje únavu, prolamuje zábrany. Pervitin se často užívá „na sex“, protože u obou pohlaví zvyšuje chuť k sexuálním aktivitám. Pervitin umožňuje „sexovat“ mnohem déle a intenzivněji („cítil jsem se jako božský, spolehlivý stroj na sex“).

Užívání pervitinu a jiných stimulancií „na hubnutí“ není účelné – člověk pod vlivem pervitinu sice zhubne, ale získá problémy s pletí, typické pohybové sterepotypy (tzv. „vykroucenost“) a časem sešlost, takže celkově pervitin nepřispívá ke zvýšení atraktivity. Zdá se, že muži a ženy se liší v tom, jaké žádoucí účinky od pervitinu očekávají: u mužů je častější očekávání lepšího sexu, u žen je častější očekávání hubnutí.

Výkonnost je mnohdy jen zdánlivá, člověk pod vlivem pervitinu je sice schopen velmi dlouho pracovat nebo učit se, ale stává se, že výsledek za mnoho nestojí. Subjektivní dojem lepšího soustředění (kontroly) pod vlivem pervitinu je v rozporu s objektivně potvrzeným deficitem pozornosti v důsledku užívání. Někteří uživatelé cítí také spojení s ostatními, empatii, porozumění. Paradoxem je, že lidé často užívají pervitin, aby se snadněji zapojili do sociálních interakcí (včetně sexuálních), ale ve skutečnosti užívání pervitinu nakonec vede k nepříjemným mezilidským zkušenostem, poznamenaným paranoiou, agresivitou (která se projevuje i v sexu) nebo „jen“ typickým bizarním chováním (jako v té anekdotě, když dva lidé si dají pervitin „na sex“ a pak čtyři hodiny rozebírají kolo nebo uklízejí každý zvlášť). Myšlení je ulpívavé, takže když se člověk jednou zaměří na sex, jak se to děje při chemsexu, přestává pro něj existovat všechno ostatní.

Pervitin uvolňuje více dopaminu než jiné stimulační látky, jako je například kokain, a výrazněji ovlivňuje úsudek. Většinou odbourá více zábran, než pak je střízlivému oku milé. Někteří lidé zvládají intoxikaci poměrně dobře, jiní se pak těžce potýkají s následky rozhodnutí, která učinili pod vlivem pervitinu.

Pervitin a muži, kteří mají sex s muži:Podle Fawcetta (2016) jsou gayové zranitelnější ve vztahu k pervitinu. Pervitin neutralizuje řadu nepříjemných myšlenek a emocí, které souvisejí s vnímaným stigmatem a negativním sebehodnocením. Pervitin „léčí“ nízkou sebedůvěru tak, že uměle a dočasně vytváří pocit síly, všemocnosti, optimizmu, strach „léčí“ tak, že ho promění v asertivitu až agresi, stud neutralizuje přívalem sexuální energie, pocit izolace mění na pocit spojení s jinými bez ohledu na věk, vzhled, fyzický stav. Podle Fawcetta (2016) každý gay v určité fázi svého života cítil stud za to, že je přitahován muži. Pocit, že sex gayů je špatný (časté jsou představy, jak by reagovali různí lidé, kdyby je viděli při sexu), a sexuální inhibovanost díky pervitinu mizí, naopak padají tabu a přichází pocit oslavování gay sexuality. Pervitin také může vytvářet pocit sounáležitosti, příslušnosti k určité subkultuře, to saturuje touhu někam patřit. Překoná to pocit odcizenosti, který mnozí gayové zažívají. Pocity sounáležitosti, které vznikají pod vlivem pervitinu, jsou bohužel iluzorní a nemají dlouhého trvání. Nakonec pervitin umocňuje izolaci a osamělost. Když se klienta ptáme na stud nebo na přesvědčení, která souvisejí s internalizovanou homofobií, většinou to nepřizná, ale na hlubší úrovni ho stud a obavy z nepřijetí mohou trápit a podporovat touhu po pervitinu.

Pervitin má výrazné nežádoucí účinky: často způsobuje bolesti hlavy, bolesti na hrudi, bolesti kloubů, sucho v ústech, zvýšené pocení (s chemickým zápachem), třes, nespavost a téměř vždy se objevuje nechutenství, dlouhodobí uživatelé mohou trpět podvýživou, gastritidou a jinými onemocněními trávicího traktu. U uživatelů pervitinu se často setkáváme s boláky na kůži a zkaženými zuby (pervitin vysušuje sliznice, snižuje produkci slin a to společně se špatnou hygienou přispívá ke kazivosti zubů).
S hyperstimulací souvisí následné vyčerpání organismu jak na fyzické, tak i na psychické úrovni. Nežádoucí účinky pervitinu v psychické oblasti můžeme rozdělit do tří větších skupin: psychotické symptomy (podezíravost, neobvyklý obsah myšlenek, halucinace, bizarní chování, pocit, že je uživatel pronásledován – čeští uživatele to popisují jako tzv. stíhu), afektivní symptomy (depresivní nálady, tendence k sebevražednému chování, pocity viny, hostilita) a psychomotorické symptomy (tenze, nabuzenost, hyperaktivita). Typické pro uživatele pervitinu jsou pohybové stereotypy („vykroucenost“) a tzv. záseky – nadměrná koncentrace na jednu určitou činnost (uživatel se tak může například několik hodin se zájmem česat, něco montovat,případně masturbovat apod). Pervitin narušuje smysl pro čas, uživatelé zapomínají na pracovní schůzky, na schůzky s přáteli, během víkendové chemsex party zapomínají venčit a krmit domácí zvířata.

Pervitin sice podporuje vzrušení a chuť na sex, ale může bránit dosažení erekce a ejakulace (tzv. „crystal dick“). Díky optimizmu a pocitu nezranitelnosti uživatelé při sexu podstupují rizika, kterým by se jinak vyhýbali. Sex na pervitinu bývá až kompulzivní (není možné přestat, orgazmus nepřináší uvolnění). Dlouhý a tvrdý sex může způsobit bolest nebo krvácení z konečníku, penisu nebo úst. V průběhu dlouhé soulože pod vlivem pervitinu praskají kondomy, proto by se kondomy měly měnit asi po 20 minutách. Mnozí uživatelé popisují sex pod vlivem pervitinu jako chladný, agresivní, odpojený.

Když účinek pervitinu odeznívá, nastává nepříjemný „dojezd“ charakterizovaný jak už zmíněným vyčerpáním, tak i emoční labilitou, agresí, úzkostí, paranoiou a dalšími nepříjemnostmi.

Pervitin bývá užíván v tzv. jízdách (opakované užití několik dní po sobě), po kterém následuje období abstinence. Charakteristické je na počátku drogové kariéry užívání příležitostné (o víkendech). Postupně dochází ke zvyšování frekvence, uživatel užívá pervitin nejen o víkendech, ale i během týdne. Užívání někdy přechází do několikadenních „tahů“ následovaných obdobím abstinence, kdy uživatel čerpá síly. U některých uživatelů (tzv. low intensity user) se setkáváme také s denním užíváním menších dávek pervitinu. Nejčastějšími způsoby aplikace jsou sniffing (šňupání) a injekční aplikace, pervitin se ale dá užívat i orálně (nasypaný v kapslích), kouřením z dýmky nebo přes alobal, nebo tzv. „booty bumping“ - aplikace do rektu injekční stříkačkou bez jehly.

Hlavní rizika: Užívání pervitinu zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a zhoršuje prognózu v případě, že se takové onemocnění už rozvinulo. Opakovaně zvýšená teplota, krevní tlak a vazokonstrikce (stažení cév) přispívají k poškození organizmu. U uživatelů pervitinu je vyšší riziko mozkové mrtvice, častěji se vyskytuje srdeční arytmie, problémy s funkcí plic. Pervitin je hepatotoxický (poškozuje játra). Metamfetamin je považován také za neurotoxickou návykovou látku, poškozuje bílou a šedou mozkovou hmotu. Pravidelné užívání pervitinu je spojováno s potížemi v kognitivní oblasti, nejčastěji se mluví o zhoršené schopnosti učit se, problémech s pozorností, pamětí, schopnosti rozhodovat se a nižší kognitivní flexibilitě (uživatel nezmění své chování na základě nových informací). Některé z těchto funkcí se zlepšují po půlroční abstinenci (například verbální paměť, porozumění pro jiné lidi a vztahy, schopnost plánovat a organizovat činnost vzhledem k určitému cíli). Pervitin interaguje s dalšími návykovými látkami a některými léky, například antidepresivy (hrozí tzv. serotoninový syndrom a řada vedlejších účinků).
Mezi obávaná rizika užívání pervitinu patří toxická psychóza s halucinacemi a bludy (jedná se o přechodný stav, který má příznaky paranoidní psychózy). Toxická psychóza odezní, ale uvádí se, že asi u 30 % uživatelů, u kterých byla diagnostikovaná toxická psychóza, v průběhu dalších 8 let bude diagnostikováno psychotické onemocnění, které neodezní ani po delší abstinenci od pervitinu. Riziko toxické psychózy a psychotického onemocnění souvisí s frekvencí užívání a výší dávek pervitinu. Další skupina rizik souvisí s tím, jak se uživatel pod vlivem pervitinu chová: odstranění zábran často ústí ve společensky nepřijatelné chování a různé delikty. Užívání pervitinu také zvyšuje pravděpodobnost agresivního chování uživatele. Nakonec se uživatel dostává do sociální izolace (jedním z důvodů je poškození porozumění jiným lidem, spojené s užíváním), sociální izolace je jednou z příčin rozvoje deprese.

Závislost na pervitinu nevzniká po jednorázovém užití ani po užívání trvajícím např. měsíc. Zrádné je, že závislost se rozvíjí plíživě a také že typický způsob užívání pervitinu vede uživatele k mylnému dojmu, že závislý být nemůže, protože vydrží několik dní a týdnů bez problémů abstinovat. Většinou se má za to, že na pervitinu se nerozvíjí fyzická závislost (určitě můžeme říct, že abstinenční příznaky člověka neohrožují na životě a zdraví), i když řada uživatelů si stěžuje na vystupňovanou únavu ještě dlouho po vysazení pervitinu. Psychická složka závislosti má podobu extrémních chutí na pervitin, skleslosti, špatné nálady, úzkosti.
Člověka pod vlivem pervitinu někdy můžeme poznat podle toho, že je velmi hovorný, zrychlený, často jsou patrné podivné pohybové stereotypy (tzv. vykroucenost). Nápadné je množství energie a prakticky nulová potřeba spánku – ustupuje pocit únavy a organismus pracuje až do úplného vyčerpání. Po odeznění účinků drogy se dostaví únava spojená se spavostí a „vlčím“ hladem. Při rozvíjející se závislosti ztrácí člověk schopnost smysluplně fungovat při běžných aktivitách, pokud není intoxikován (pro mnoho uživatelů je těžké vyburcovat se k jakékoliv aktivitě, pokud nejsou pod vlivem pervitinu). Low-intenzity user (uživatel, který denně užívá nízké dávky pervitinu) navenek působí normálně, po nějaké době většinou už netrpí nechutenstvím ani nespavostí, naopak působí jako intoxikovaný právě v době, kdy pervitin z nějakého důvodu neužívá. Okolí si zpravidla dlouho nevšímá žádných varovných příznaků.

Bezpečnější užívání: Neužívat několik dní v řadě, dobře jíst a pít během intoxikace, vyhnout se injekční aplikaci. V případě injekční aplikace je důležité nesdílet stříkačky ani parafernálie. Sdílení trubiček na šňupání není bezpečné (sliznice v nose bývá po opakovaném užívání poškozená, drobné kapičky krve ulpívají na trubičce). Kouření pervitinu z rozpálené dýmky může způsobit zranění úst a zvýšit tak riziko přenosu HIV, HCV a jiných onemocnění. Je lepší vyhnout se kombinaci pervitinu a antidepresiv (zvyšuje riziko serotoninového syndromu), některé léky na HIV (zejména ritonavir) zpomalují metabolizaci pervitinu a zvyšují tak jeho účinek. Kombinace pervitinu a MDMA, kokainu, poppers, Viagry a jiných léků na podporu erekce zatěžuje srdce a může způsobit infarkt myokardu, mrtvici, náhlé změny krevního tlaku.

Obrázek č. 138

Kdy a kde testujeme

Obrázek č. 144

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST
obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Obrázek č. 169

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.