Odkazy

Obrázek č. 51Obrázek č. 75Obrázek č. 56

PROBLEMATIKA HIV/AIDS

Národní program boje proti AIDS - poskytuje veškeré informace pro HIV pozitivní a nemocné AIDS, pro jejich rodiny a blízké. Na webových stránkách naleznete informace jak o nemoci, tak o její léčbě a také prevenci. Jsou zde uvedené organizace a jejich projekty zabývající se problematikou HIV/AIDS. Dále zde najdete nejnovější informace ze světa i domova o vývoji a akcích pro dosažení úspěšnější léčby a zkvalitnění života nemocných a jejich rodin. Na jednom z oddílů webových stránek naleznete kontakty na odbornou pomoc poradenského či testovacího centra ve Vašem městě nebo okolní oblasti. Web

Dom svetla Slovensko - Pomoc občanům Slovenské republiky v oblasti prevence HIV/AIDS, boj proti stigmatizaci a diskriminaci na Slovensku. Web


MINISTERSTVA, INSTITUCE

Ministerstvo zdravotnictví - http://www.mzcr.cz/

Ministerstvo práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/cs/

Ministerstvo vnitra -http://www.mvcr.cz/

Magistrát hlavního města Prahy - http://www.praha.eu/jnp/cz/index.html

Městská část Praha 8 - http://www.praha8.cz/


Pravidelná spolupráce

Sestry věčné radosti - Poslání sester Perpetual Indulgence tak pokračuje i v České republice: „Vyvolávat radost, šířit osvětu, bojovat proti stigmatizaci lidí žijících s HIV/AIDS a sloužit LBGTIQ komunitě.Web

IFMSA - je mezinárodní organizací sdružující studenty z lékařských fakult na celém světě.Web


LGBT+ organizace a spolky

Prague Pride - je dobrovolnou, nestátní, nepolitickou, neziskovou organizací. Jejím záměrem je přispívat k prosazování tolerantní občanské společnosti, boj proti homofobii a zvýšení povědomí veřejnosti o lesbické, gay, bisexuální a transgender (LGBT) komunitě v ČR. Spolek byl založen v roce 2010 a jeho hlavní aktivitou je organizování lidskoprávního festivalu Prague Pride a s ním spojené projekty.Web

PROUD, Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu - Základním východiskem veškeré činnosti PROUDu je přesvědčení, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech bez jakýchkoli rozdílů. Vizí sdružení je česká společnost, v níž sexuální orientace a identita není rozhodující pro kvalitu lidského života. Z tohoto vycházejí dlouhodobé cíle organizace: LGBT vzdělávání, rodičovství, manželství Web

Ollove Olomouc - vzniklo spojením lidí, kteří se dlouhodobě zajímají o rovnost mezi lidmi bez ohledu na sexualitu nebo gender. Věříme ve vytvoření společnosti, kde nebude sexualita nebo gender důvodem k nepřátelství či diskriminaci. S ohledem na to, že lidé se bojí neznámého a to, co je vidět a slyšet majoritní společnost lépe přijme, jsme se rozhodli seznámit Olomouc s životem mimo heteronormativní rámec. Web

STUD Brno - Spolek sdružuje lidi s homosexuální a bisexuální orientací, ale také heterosexuální příznivce. Mimo to udílí čestné členství osobám, které se zasloužily o rozvoj organizace. Aktivity spolku řídí správní rada a na jeho činnosti se podílí i desítky dalších dobrovolníků. Spolek se primárně orientuje na práci s mládeží, aby usnadnil proces vyrovnání se s vlastní sexuální orientací, a tak preventivě zmenšil riziko rozvinutí sociálně patologických jevů jako je například sebevražda, drogová závislost nebo alkoholismus u mladých lidí.Web


DROGOVÉ SLUŽBY

Sananim, z.ú. - je nestátní neziskovou organizací, která od svého založení v r. 1990 působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace. Touto svou činností tak vyvrací stále značně rozšířený mýtus, že závislosti na drogách se nelze zbavit, a napomáhá odstranit stigmatizaci související s užíváním drog, která je v poskytnutí efektivní pomoci často zcela zbytečnou překážkou. Rovněž se aktivně účastní na vytváření protidrogové politiky na všech úrovních státní správy s důrazem na ochranu veřejného zdraví, prosazuje realistický a poučený postup, pokud jde o priority a vytýčené cíle, a zasazuje se o hodnocení efektivity poskytovaných služeb, změnu systému jejich financování a jejich dlouhodobé plánování. Web

Progressive, o.p.s. - je stabilní a profesionální organizace poskytující kvalitní a vzájemně navazující služby v oblasti terciární prevence drogových závislostí zejména na území hl. m. Prahy. Další aktivity sdružení v minulosti i v současnosti směřují k dětem a mladistvým. Této cílové skupině se věnuje program poradenského centra pro děti a mladistvé, který působí na území hl. m. Prahy a taktéž ve Středočeském kraji. Web


OSTATNÍ

HESTIA . Čiň dobrovolně - Vše o dobrovolnictví, informace o dobrovolnictví, akce pro dobrovolníky, metodiky pro organizace, vzdělávací kurzy Web

Rozkoš bez rizika - Nezisková organizace zaměřená na prevenci a léčbu sexuálně přenosných chorob pro osoby s rizikovým sexuálním chováním. Hlavní cílovou skupinou jsou pracovnice poskytující placené sexuální služby Web

In Iustitia - poskytuje právní pomoc konkrétním fyzickým osobám vystaveným násilí z nenávisti. Zaměřuje se na zlepšení jejich přístupu ke spravedlnosti. Orientuje se přitom na oblast trestního, správního a občanského práva. Významnou pozornost věnuje náhradě škody vzniklé v důsledku násilí z nenávisti.In IUSTITIA se zaměřuje na ochranu komunit ohrožených násilným rasismem a neonacismem. Usiluje o optimalizaci praxe státní správy v oblasti práva shromažďovacího. Web


LGBT+ MÉDIA, WEBY

Colour planet - www.colourplanet.cz

Iboys.cz - www.iboys.cz

Nakluky.cz - www.nakluky.cz


ZAHRANIČNÍ ORGANIZACE

Deutsche AIDS-hilfe https://www.aidshilfe.de/

Global Network of people living with HIV - www.gnpplus.net/

UNAIDS - www.gnpplus.net/

Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.