Odkazy

Obrázek č. 51Obrázek č. 75Obrázek č. 56

PROBLEMATIKA HIV/AIDS

Národní program boje proti AIDS - poskytuje veškeré informace pro HIV pozitivní a nemocné AIDS, pro jejich rodiny a blízké. Na webových stránkách naleznete informace jak o nemoci, tak o její léčbě a také prevenci. Jsou zde uvedené organizace a jejich projekty zabývající se problematikou HIV/AIDS. Dále zde najdete nejnovější informace ze světa i domova o vývoji a akcích pro dosažení úspěšnější léčby a zkvalitnění života nemocných a jejich rodin. Na jednom z oddílů webových stránek naleznete kontakty na odbornou pomoc poradenského či testovacího centra ve Vašem městě nebo okolní oblasti. Web

Dom svetla Slovensko - Pomoc občanům Slovenské republiky v oblasti prevence HIV/AIDS, boj proti stigmatizaci a diskriminaci na Slovensku. Web


MINISTERSTVA, INSTITUCE

Ministerstvo zdravotnictví - http://www.mzcr.cz/

Ministerstvo práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/cs/

Ministerstvo vnitra -http://www.mvcr.cz/

Magistrát hlavního města Prahy - http://www.praha.eu/jnp/cz/index.html

Městská část Praha 8 - http://www.praha8.cz/


Pravidelná spolupráce

Sestry věčné radosti - Poslání sester Perpetual Indulgence tak pokračuje i v České republice: „Vyvolávat radost, šířit osvětu, bojovat proti stigmatizaci lidí žijících s HIV/AIDS a sloužit LBGTIQ komunitě.Web

IFMSA - je mezinárodní organizací sdružující studenty z lékařských fakult na celém světě.Web


LGBT+ organizace a spolky

Prague Pride - je dobrovolnou, nestátní, nepolitickou, neziskovou organizací. Jejím záměrem je přispívat k prosazování tolerantní občanské společnosti, boj proti homofobii a zvýšení povědomí veřejnosti o lesbické, gay, bisexuální a transgender (LGBT) komunitě v ČR. Spolek byl založen v roce 2010 a jeho hlavní aktivitou je organizování lidskoprávního festivalu Prague Pride a s ním spojené projekty.Web

PROUD, Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu - Základním východiskem veškeré činnosti PROUDu je přesvědčení, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech bez jakýchkoli rozdílů. Vizí sdružení je česká společnost, v níž sexuální orientace a identita není rozhodující pro kvalitu lidského života. Z tohoto vycházejí dlouhodobé cíle organizace: LGBT vzdělávání, rodičovství, manželství Web

Ollove Olomouc - vzniklo spojením lidí, kteří se dlouhodobě zajímají o rovnost mezi lidmi bez ohledu na sexualitu nebo gender. Věříme ve vytvoření společnosti, kde nebude sexualita nebo gender důvodem k nepřátelství či diskriminaci. S ohledem na to, že lidé se bojí neznámého a to, co je vidět a slyšet majoritní společnost lépe přijme, jsme se rozhodli seznámit Olomouc s životem mimo heteronormativní rámec. Web

STUD Brno - Spolek sdružuje lidi s homosexuální a bisexuální orientací, ale také heterosexuální příznivce. Mimo to udílí čestné členství osobám, které se zasloužily o rozvoj organizace. Aktivity spolku řídí správní rada a na jeho činnosti se podílí i desítky dalších dobrovolníků. Spolek se primárně orientuje na práci s mládeží, aby usnadnil proces vyrovnání se s vlastní sexuální orientací, a tak preventivě zmenšil riziko rozvinutí sociálně patologických jevů jako je například sebevražda, drogová závislost nebo alkoholismus u mladých lidí.Web


DROGOVÉ SLUŽBY

Sananim, z.ú. - je nestátní neziskovou organizací, která od svého založení v r. 1990 působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace. Touto svou činností tak vyvrací stále značně rozšířený mýtus, že závislosti na drogách se nelze zbavit, a napomáhá odstranit stigmatizaci související s užíváním drog, která je v poskytnutí efektivní pomoci často zcela zbytečnou překážkou. Rovněž se aktivně účastní na vytváření protidrogové politiky na všech úrovních státní správy s důrazem na ochranu veřejného zdraví, prosazuje realistický a poučený postup, pokud jde o priority a vytýčené cíle, a zasazuje se o hodnocení efektivity poskytovaných služeb, změnu systému jejich financování a jejich dlouhodobé plánování. Web

Progressive, o.p.s. - je stabilní a profesionální organizace poskytující kvalitní a vzájemně navazující služby v oblasti terciární prevence drogových závislostí zejména na území hl. m. Prahy. Další aktivity sdružení v minulosti i v současnosti směřují k dětem a mladistvým. Této cílové skupině se věnuje program poradenského centra pro děti a mladistvé, který působí na území hl. m. Prahy a taktéž ve Středočeském kraji. Web


OSTATNÍ

HESTIA . Čiň dobrovolně - Vše o dobrovolnictví, informace o dobrovolnictví, akce pro dobrovolníky, metodiky pro organizace, vzdělávací kurzy Web

Rozkoš bez rizika - Nezisková organizace zaměřená na prevenci a léčbu sexuálně přenosných chorob pro osoby s rizikovým sexuálním chováním. Hlavní cílovou skupinou jsou pracovnice poskytující placené sexuální služby Web

In Iustitia - poskytuje právní pomoc konkrétním fyzickým osobám vystaveným násilí z nenávisti. Zaměřuje se na zlepšení jejich přístupu ke spravedlnosti. Orientuje se přitom na oblast trestního, správního a občanského práva. Významnou pozornost věnuje náhradě škody vzniklé v důsledku násilí z nenávisti.In IUSTITIA se zaměřuje na ochranu komunit ohrožených násilným rasismem a neonacismem. Usiluje o optimalizaci praxe státní správy v oblasti práva shromažďovacího. Web


LGBT+ MÉDIA, WEBY

Colour planet - www.colourplanet.cz

Iboys.cz - www.iboys.cz

Nakluky.cz - www.nakluky.cz


ZAHRANIČNÍ ORGANIZACE

Deutsche AIDS-hilfe https://www.aidshilfe.de/

Global Network of people living with HIV - www.gnpplus.net/

UNAIDS - www.gnpplus.net/

Obrázek č. 138
obrazek PrEPPoint
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.