Odpovědi na nejčastější otázky - zdravotnictví

Může HIV pozitivní osoba vykonávat zaměstnání jako zdravotník, zaměstnanec zdravotní záchranné služby (ZZS)?

Zaměstnanci zdravotní záchranné služby jsou v klasickém pracovním poměru, který se řídí Zákoníkem práce. Před přijetím do zaměstnání je provedena zdravotní prohlídka, na základě které posudkový doktor vydá rozhodnutí o způsobilosti k práci. Při tomto posuzování vychází ze zdravotního stavu pacienta ve vztahu k danému zaměstnání a pozici, kterou má zaměstnanec vykonávat. Zaměstnávat HIV pozitivní osoby u zdravotní záchranné služby není zákonem nijak zakázáno, záleží tak pouze na zdravotním posudku, kdy lékař určí, zda jste schopni výkonu práce. V případě negativního posudku nedojde k navázání pracovního poměru.

Máte-li pochybnosti o správnosti posouzení zdravotní způsobilosti ve Vašem případě, doporučujeme záležitost konzultovat s Vaším ošetřujícím lékařem.


Může být osoba s rozvinutým onemocněním AIDS zaměstnána u zdravotní záchranné služby?

Zaměstnanecký poměr u ZZS je podmíněn lékařským posudkem ke způsobilosti k práci, který vydává posudkový lékař na základě lékařské prohlídky. Nepředpokládá se, že by osoba s rozvinutým onemocněním AIDS dostala pozitivní posudek ke způsobilosti práce např. řidiče nebo zdravotníka s dvanáctihodinovými směnami, nicméně vše záleží na aktuálním zdravotním stavu a na pozici o kterou má kandidát zájem.


Jak by měla probíhat zdravotní prohlídka, na níž bude posuzována moje zdravotní způsobilost k výkonu práce?

Právní předpisy posudkovým lékařům neukládají, aby na každé zdravotní prohlídce provedli testy na HIV. Lze očekávat, že tyto testy ani ve Vašem případě provedeny nebudou. Bude-li po Vás však posudkový lékař požadovat, abyste se takovému testu podrobili, je podle našeho názoru Vaší povinností se takovému testu podrobit.

Bez ohledu na to, zda bude infekce HIV zjišťována prostřednictvím zvláštního testu, je Vaší povinností dle zákona o ochraně veřejného zdraví sdělit každému lékaři, který Vám poskytuje zdravotní služby, a tedy i posudkovému lékaři, že jste HIV pozitivní.

Lékař by měl následně zjišťovat, jaký je Váš zdravotní stav (tj. např. zda Vám byla předepsána léčba, jaká je Vaše virová nálož, jaké příznaky onemocnění AIDS se u Vás vyskytují apod.) a svůj závěr o Vaší zdravotní způsobilosti by měl založit na těchto konkrétních závěrech a na posouzení specifik činnosti, kterou vykonáváte.

V praxi jsme se setkali s případem, kdy se lékař zdravotním stavem vůbec nezabýval a vyslovil závěr o zdravotní nezpůsobilosti pouze na základě telefonicky potvrzené informace o tom, že je tento člověk HIV pozitivní. Tento postup je podle našeho názoru nesprávný a mohl by sám o sobě představovat důvod pro zrušení rozhodnutí, kterým je HIV pozitivní osoba propuštěna.

Pokud se závěr o Vašem nepřijetí týká pracovního zařazení, které HIV pozitivní osoba může vykonávat bez opodstatněné obavy ze zvýšeného rizika infikování pacientů/spolupracovníků, představuje Vaše nepřijetí nepřípustnou diskriminaci, proti níž se můžete bránit právní cestou. Je ale třeba vzít v potaz i časové a finanční náklady soudního řízení, rizika spojená s medializací případného soudního řízení, nízkou informaci soudů o infekci HIV apod. Doporučujeme proto záležitost nejdříve konzultovat s právníkem.


Mohu se bránit proti rozhodnutí, kterým jsem byl propuštěn ze zaměstnání u zdravotní záchranné služby v důsledku toho, že jsem HIV pozitivní?

Jedním z diskriminačních důvodů, které zakazuje antidiskriminační zákon, je i zdravotní stav zaměstnance, samotná HIV pozitivita tedy nemůže být důvodem k ukončení pracovního poměru. Posudkový lékař však při přezkoumání Vašeho zdravotního stavu může vydat negativní posudek, bez něhož je výkon práce u zdravotní záchranné služby nemožný a propuštění je oprávněné.


Představuje znevýhodnění HIV pozitivní osoby v zaměstnání u zdravotní záchranné služby diskriminaci? Jak se proti diskriminaci lze bránit?

Diskriminací se rozumí situace, kdy je určitá osoba podrobena znevýhodnění ve srovnání s jinou osobou ve srovnatelné situaci, přičemž důvodem takové diskriminace je některý diskriminační důvod (např. zdravotní postižení). K základním znakům diskriminace patří její nelegitimnost (tedy to, že pro dané znevýhodnění neexistuje silný ospravedlňující důvod).

V České republice platí Listina základních práv a svobod, mezinárodní smlouvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jimiž je Česká republika vázána, a antidiskriminační zákon. Z těchto předpisů lze dovodit nepřípustnost diskriminace motivované zdravotním stavem osoby, která je obětí diskriminace.

Dojde-li k diskriminaci, může se oběť diskriminace dle antidiskriminačního zákona domáhat zejména toho, aby bylo od diskriminace upuštěno, aby byly odstraněny její následky, aby jí byla poskytnuta morální satisfakce a aby jí byla nahrazena majetková škoda. V odůvodněných případech lze žádat i peněžitou náhradu nemajetkové újmy.


Z důvodu své HIV pozitivity jsem se stal terčem šikany ze strany svých kolegů / přímých nadřízených. Na dalším výkonu zaměstnání už nemám zájem. Jak mohu postupovat?

Dříve než se rozhodnete ukončit výkon zaměstnání u ZZS, doporučujeme situaci konzultovat s nadřízeným, případně psychologem. Je možné, že by situace mohla být řešitelná i jinak než Vaším dobrovolným odchodem ze zaměstnání.

Pokud pro Vás nebude připadat v úvahu jiná cesta, můžete ukončit zaměstnanecký poměr výpovědí. Svoje rozhodnutí oznamte nadřízenému a domluvte se na dalším postupu – přesný termín odchodu ze zaměstnání (běžná je dvouměsíční výpovědní lhůta – bývá sjednána v pracovní smlouvě), vyčerpání zbývající dovolené, předání pracovních pomůcek apod. Písemně si připravte Dohodu o ukončení pracovního poměru s datem ukončení a předejte nadřízenému/personálnímu oddělení. Pokud jste ve zkušební době, stačí vše oznámit nadřízenému, případně personálnímu oddělení a následující den do práce již nemusíte.

Ze skutečnosti, že jste se stal/a obětí diskriminace na pracovišti, lze teoreticky vyvodit nároky vůči bývalému zaměstnavateli z titulu diskriminace. Tyto nároky mohou v některých případech podle soudní praxe zahrnovat i právo na náhradu ušlé mzdy za dobu, kdy jste v důsledku ztráty zaměstnání byl/a bez příjmů. Případné právní kroky nicméně doporučujeme vždy předem konzultovat s právníkem.


Koho mohu kontaktovat, pokud potřebuji právní pomoc?

Právní poradenství a zastupování v soudních sporech poskytují advokáti. Seznam advokátů najdete zde.

Potřebujete-li radu v právní záležitosti související s tím, že jste HIV pozitivní, můžete rovněž kontaktovat právníka České společnosti AIDS pomoc na emailu pravnik@aids-pomoc.cz

Obrázek č. 138
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.