Přístup k životnímu pojištění: Jak HIV ovlivňuje pojistitelnost?

Díky současnému pokroku v antiretrovirové léčbě je předpokládaná délka života osoby žijící s HIV téměř totožná s délkou života osoby HIV negativní. Obdobně tomu je i s kvalitou života. Je však pokrok medicíny zohledňován v praxi českých pojišťoven při poskytování pojišťovacích produktů? Přinášíme Vám shrnutí základních aspektů pojistitelnosti lidí žijících s HIV.

Od propuknutí epidemie AIDS v 80. letech prošla léčba tohoto závažného onemocnění nesčetnými inovacemi. Zpočátku onemocnění AIDS představovalo nevyhnutelný rozsudek smrti. Právě z důvodu takto nepříznivé zdravotní prognózy byli pojišťovnami lidé žijící s HIV v minulosti bez dalšího vysvětlení odmítáni a automaticky zařazováni do kolonky „nepojistitelných osob“.

Pokrok v léčbě však změnil HIV infekci na chronické a zvládnutelné onemocnění.

Pokud uvážíme tento pokrok na poli medicíny, dalo by se očekávat, že k obdobnému vývoji dojde i na poli pojišťovnictví. Bohužel však některé z českých pojišťoven nerespektují vědecké poznatky a HIV pozitivní zájemci o pojištění jsou i dnes velmi často odmítáni. Nedostatečné respektování vědeckých poznatků ze strany pojišťoven nejenže přímo znevýhodňuje lidi žijící s HIV, ale ve svém důsledku může dokonce podkopávat samotnou snahu o zvládnutí epidemie HIV. Jen proto, aby v jejich zdravotní dokumentaci nebyl záznam o nákaze HIV infekcí, mohou být zájemci o pojištění odrazeni od HIV testování.

Pojišťovny se v první řadě musí oprostit od předsudků a strachu z infekce HIV, která je i v dnešní společnosti zatížena nepatřičným stigmatem. Ve světle nových vědeckých studií již nemůže obstát namítaná nepředvídatelnost (popř. neznámost) pojistného rizika u HIV pozitivních osob, která je často jediným argumentem pro údajnou nepojistitelnost. Každá pojišťovna je povinna svá rozhodnutí zakládat na aktuálních datech a přizpůsobovat tak svou praxi neustálému medicínskému pokroku.

Při posuzování pojistitelnosti lidí žijících s HIV by pojišťovny vždy měly řádně zvážit aktuální zdravotní stav zájemce. Vše, co potřebují ke svému rozhodování vědět, naleznou ve zdravotnické dokumentaci, která jim mj. poskytuje více než dostatečný nástroj pro identifikaci jedinců, u nichž není ART léčba úspěšná.

Minimálně by měl být pojišťovnami zjišťován počet T-lymfocytů a virová nálož, kdy výše těchto ukazatelů musí být porovnávána s výší u HIV negativních osob. Dále musí být zkoumána a porovnávána nemocnost daného zájemce o pojištění. Teprve na základě těchto porovnání, za využití poznatků medicínské vědy, může pojišťovna vyhodnotit pojistné riziko. Pouze v případě prokázaného nepříznivého zdravotního stavu (např. v důsledku neúspěšnosti ART léčby) není odmítnutí osoby žijící s HIV v rozporu se zásadou rovného zacházení a zákazem diskriminace. Naopak nikdy nelze ospravedlnit situaci, kdy by osoba žijící s HIV byla odmítnuta pouze na základě informace o jejím pozitivním HIV statusu. Pokud by tímto způsobem pojišťovna jednala, dopouštěla by se přímé diskriminace z důvodu zdravotního postižení.

Jelikož dnes nelze tvrdit, že by HIV pozitivní lidé byli častěji nemocní nebo náchylnější k úrazům, vymizel objektivní legitimní důvod pro rozdílné zacházení v oblasti poskytování životního pojištění. Obdobně tomu je také u jiných druhů pojištění osob (pojištění invalidity, vážných onemocnění, úrazové atd.).

Ve světě se již řadu let pojišťovny i soudy k problematickému stavu pojišťovnictví spočívajícím v (ne)pojistitelnosti lidí žijících s HIV staví čelem. Například je možné odkázat na vyjádření přední kanadské pojišťovny Manulife, která již v roce 2016 začala lidem žijícím s HIV životní pojištění nabízet:

„Nyní jsme dosáhli takového bodu, kdy máme dostatek informací a existuje dostatek dlouhodobých studií v oblasti medicíny, které ukazují, že jedincům infikovaným HIV se daří vcelku dobře a úmrtnost se v průběhu let výrazně zlepšila, […]“

Přeloženo z: https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/manulife-to-become-first-canadian-insurer-to-offer-hiv-life-coverage/article29716676/

Pozitivní vývoj lze sledovat i ve státech EU, kdy například v Belgii uspěla s žalobou u soudu HIV pozitivní žena, která byla pojišťovnou odmítnuta. Bruselský soud rozhodl, že pojišťovna porušila zákaz diskriminace, za což jí také uložil sankci.

Teď už jen zbývá, aby i české pojišťovnictví učinilo krok vpřed. Česká společnost AIDS pomoc, z.s., startuje nový projekt zaměřený na pomoc lidem žijícím s HIV při sjednávání komerčních pojištění. Pokud se při sjednávání pojištění dostanete do sporu s některou z českých pojišťoven, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese pravnik@aids-pomoc.cz.

Připravili Martin a Jakub

Obrázek č. 138

Kdy a kde testujeme

Obrázek č. 144

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Obrázek č. 169

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Obrázek č. 142
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.